Przejdź do treści
  1. Strona Główna
  2. Polityka prywatności

Polityka
prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (dalej jako „Polityka”) określa zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników strony internetowej pod adresem: https://www.osteon-wroc.pl, jak również wykorzystywania plików cookie lub innych podobnych technologii w związku z działaniem strony internetowej

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1 Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest „Osteon” Ośrodek Leczenia Osteoporozy i Chorób Stawów, z siedzibą: Nowowiejska 100/1B, 50-339 Wrocław, , NIP: 8991574254, Regon: 931179372 (zwanym dalej „Podmiot leczniczy”), w następującym zakresie:

1.1.1 w celach niezbędnych do wykonania Umowy o świadczenie Usług medycznych zgodnie z Regulaminem lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

1.1.2 w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Podmiocie leczniczym, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 j.t. ze zm.) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

1.1.3 w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony roszczeń związanych ze świadczeniem Usług medycznych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Podmiot leczniczy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

1.1.4 w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 j.t. ze zm.) (art. 9 ust. 1 lit. h) RODO).

1.2 Dane Osobowe będą przechowywane przez Podmiot leczniczy przez następujące okresy:

1.2.1 w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.2.2 w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony roszczeń – Dane Osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z odpowiednich przepisów prawnych.

1.2.3 w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej - Dane Osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach pacjenta, zgodnie z którą podmiot leczniczy ma obowiązek przechowywać dokumentację medyczną pacjenta przez co najmniej 20 lat.

1.3 Odbiorcami Państwa Danych Osobowych, dla których administratorem jest Podmiot leczniczy, będą Osoby uprawnione do świadczenia usług medycznych oraz podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Podmiotu leczniczego (księgowość, podatki) - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania Danych Osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez wskazane wyżej podmioty, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednią ochronę Danych Osobowych.

1.4 Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Usługodawcę poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

1.5 Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi, jeżeli zgoda jest warunkiem świadczenia tej usługi.

1.6 Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

1.7 Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Podmiocie leczniczym, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

1.8 Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Podmiot leczniczy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w trybie art. 21 RODO.

1.9 Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych Osobowych jest dokonywane w celach marketingu bezpośredniego oraz odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Podmiot leczniczy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w trybie art. 21 RODO. W takim wypadku – jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego – nie będziemy przetwarzać tych Danych Osobowych do takich celów.

1.10 Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych Osobowych polega na profilowaniu oraz odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Podmiot leczniczy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w trybie art. 21 RODO.

1.11 Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) - mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.12 W przypadku przetwarzania Państwa Danych Osobowych macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych.

1.13 W zakresie Danych Osobowych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

1.14 Z zakresie przetwarzania Danych Osobowych w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz w sposób zautomatyzowany mają Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

1.15 Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z przepisami prawa.

2. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

2.1 Witryna https://www.osteon-wroc.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi witryny. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny. Pliki cookies nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony. Witryna https://www.osteon-wroc.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. pliki tymczasowe - Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania witryny. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie
  2. funkcjonalne - Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login

2.2 W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej:

Uwaga! Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do witryny lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

2.3 Google Analytics Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc.